Dokument określa warunki związane z przetwarzaniem danych (zwanych dalej „danymi”) oraz plików cookies w ramach strony internetowej aircom.ag, prowadzonej za pośrednictwem serwisu, udostępnianej pod adresem URL: aircom.ag, zwanej dalej „Strona internetowa”.

SPIS TREŚCI

1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH. 
2. JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH .
3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I PROFILOWANIA .
4. PRZETWARZANIE DANYCH ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA. 
5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH. 
6. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH. 
7. UPRAWNIENIA BEZWZGLĘDNE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.
8. UPRAWNIENIA WZGLĘDNE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE.. 
9. PLIKI COOKIES – WSTĘP .
10. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DATY. 
11. PLIKI COOKIE OSÓB TRZECICH. 
12. ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE I ZARZĄDZANIE NIMI .
13. Pamięć podręczna. 
14. ODNIESIENIA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA. 
15. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE. 

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYREKTOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest AIRCOM AUTOMOTIVE sp. z o.o. ogród zoologiczny. z siedzibą w Pietrzykowicach (55-080) pod adresem ul. Fabryczna 20B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469603, NIP: 0000715872. Z Administratorem danych można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 605 501 127 oraz adresem e-mail: office@aircom.ag

§2. JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Podstawę prawną przetwarzania danych podaje się zawsze podczas zbierania danych. Wynika to z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Poniżej znajdują się wyjaśnienia użytych terminów prawnych:

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody,
Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – dane przetwarzane są w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, wynikających z żądania przetwarzania danych.
Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia wymogów prawnych,
Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – dane osobowe przetwarzane są w prawnie uzasadnionych interesach.

§3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO I PROFILOWANIA

1. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego. Ma to miejsce np. wtedy, gdy odpowiadamy na Twój e-mail, podając szczegóły naszej oferty.
2. W celu marketingu bezpośredniego możemy stosować profilowanie. Jest to zautomatyzowana decyzja o wyświetlaniu reklam. Decyzja podejmowana jest na podstawie czynności wykonywanych przez Ciebie w Serwisie, w szczególności na podstawie umów i przeglądanych stron. Profilowanie w praktyce wspiera użyteczność naszej Strony, pozwalając na prezentowanie Ci treści, które potencjalnie mogą Cię zainteresować.
3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
4. Twoje dane będą przechowywane do czasu osiągnięcia naszego celu.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Masz prawo nie być profilowanym, chyba że wyraziłeś już na to zgodę. W takim przypadku jednak podstawą przetwarzania Twoich danych byłaby uprzednio wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Również w tym przypadku Twoje dane będą przetwarzane, chyba że cofniesz wyrażoną zgodę.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może utrudnić realizację umowy marketingu bezpośredniego.
8. Odbiorcami Twoich danych są: dostawca hostingu, dostawca poczty elektronicznej, dostawca IT.

§4. PRZETWARZANIE DANYCH ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

1. Od momentu wejścia na naszą stronę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi przetwarzane są następujące dane:
– publiczne IP urządzenia użytego do zapytania,
– typ przeglądarki internetowej i jej język,
– dane i czas zapytania,
– liczba bajtów wysłanych przez serwer,
– adres URL ostatnio odwiedzanej strony internetowej, w przypadku gdy wizyta odbywała się za pomocą tego samego hiperłącza,
– informacje o ewentualnych błędach, które pojawiły się podczas zapytania.
2. Naszym uzasadnionym interesem w takim przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników serwera oraz zabezpieczenie Strony internetowej przed możliwymi atakami hakerskimi lub innymi nadużyciami. Obejmuje to możliwość ustalenia adresu IP osoby dokonującej nieautoryzowanej czynności w ramach serwisu, takiej jak próba włamania się do zabezpieczeń, osoba publikująca treści zabronione lub próba dokonania nieautoryzowanych działań z wykorzystaniem naszych serwerów.
3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
4. Dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłużej niż przedawnienie roszczenia wynikającego z odrębnych przepisów.
5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Korzystanie ze Strony możliwe jest tylko w przypadku podania takich danych. Brak podania danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
7. Odbiorcami danych są: dostawca hostingu, dostawca IT, dostawca usług telekomunikacyjnych.1. —

§5. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

Przetwarzając dane osobowe korzystamy z usług zewnętrznych. W związku z tym odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również osoby trzecie:

Dostawca hostingu: H88 S.A. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań, Polska.
Dostawca hostingu poczty e-mail: Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.

§6. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Ponieważ korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do: Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).
2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre państwa niebędące częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w wystarczającym stopniu zabezpieczają dane osobowe.
3. Ponieważ kraj, do którego przekazywane są dane osobowe nie jest uznawany za bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

§7. UPRAWNIENIA BEZWZGLĘDNE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Pisząc o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, stosuje się uprawnienia opisane poniżej. Możliwość realizacji uprawnień i uprawnień określonych poniżej nie jest uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak, masz prawo dostępu do danych oraz otrzymania dodatkowych informacji na temat:

– cele przetwarzania,
– kategoria danych,
– odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane są lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
– o ile to możliwe, o planowanym okresie przetwarzania danych, a gdy jest to niemożliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
– prawo żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego,
– źródło danych, jeśli nie zostały od Ciebie zebrane,
– zautomatyzowane podejmowanie decyzji w sprawie profilowania i jego zasad, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

Po otrzymaniu takiego żądania jesteśmy zobowiązani przekazać osobie kopię przetwarzanych danych osobowych. W przypadku przesłania żądania drogą elektroniczną i braku innych ograniczeń, informacje przekazywane są również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Z uwagi na cel przetwarzania masz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych informacji, także poprzez przedstawienie dodatkowych oświadczeń.

Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)

Przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego usunięcia nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. W przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki:

zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy do jej przetwarzania,
wniesiony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
Twoje dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem prawa,
Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków prawnych,
Twoje dane zostały zebrane w związku z ofertą Społeczeństwa Informacyjnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących sytuacjach przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:

gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość;
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
gdy dane osobowe nie są już niezbędne do czynności przetwarzania, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – na okres niezbędny do ustalenia, czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne nad podstawą Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma wpływu na decyzję:

być niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem danych;
być zgodne z prawem Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz prawem zapewniającym odpowiednie środki ochrony prawnej Twoich praw, wolności i Twoich uzasadnionych interesów; lub
opierać się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Prawo do złożenia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

§8. UPRAWNIENIA WZGLĘDNE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Pisząc o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, stosuje się uprawnienia opisane poniżej. Możliwość realizacji uprawnień i uprawnień określonych poniżej jest uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na dotychczasowe prawo do przetwarzania Twoich danych.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Dane zostaną Ci przekazane w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Ci również prawo do przeniesienia danych do innego administratora bez sprzeciwu z naszej strony, jeżeli czynności przetwarzania mają miejsce:

na podstawie zgody lub umowy oraz
w sposób zautomatyzowany.
Korzystając z prawa do przenoszenia danych przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego przesłania danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolność innych.

Prawo do sprzeciwu

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu związanym z Twoją szczególną sytuacją.

W takiej sytuacji nie możemy przetwarzać Twoich danych, chyba że zostanie wykazane, że:

istnieją ważne, uzasadnione interesy dla procesu, których podstawa musi być nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Również w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie możemy przetwarzać Twoich danych w takich celach.

§9. COOKIE FILES – INTRODUCTION

Serwis korzysta z plików cookies. Są to powszechnie używane małe pliki zawierające ciąg znaków. Pliki są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie), za pomocą którego Użytkownik odwiedza witrynę. Takie informacje są przesyłane do pamięci używanej przeglądarki, która odsyła je z powrotem przy kolejnej wizycie na stronie. Pliki cookies można podzielić na trzy kategorie.

Ze względu na cel zbierania plików cookies można wyróżnić trzy kategorie, m.in.:

– niezbędne pliki cookie,
– analityczne pliki cookie,
– reklamować pliki cookie.
Pod względem ważności można wyróżnić dwie kategorie plików cookies:

– Cookies sesyjne – istnieją do zakończenia sesji.
– Cookies stałe – istnieją po wygaśnięciu sesji.

W odniesieniu do Administratora plików Cookies można wyróżnić:

– nasze Pliki Cookies,
– Pliki cookies podmiotów trzecich.

§10. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH

Zarządzane przez nas pliki cookies pozwalają nam:

– zabezpieczyć Serwis przed atakami hakerów,
– umożliwić przeglądarce internetowej „zapamiętanie” zawartości pól w wypełnianych formularzach (opcjonalnie).

Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Strony jest łatwiejsze i płynniejsze.

§11. PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH.

Pliki cookies wykorzystywane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, w ramach następujących usług:

– Google Ads – pozwalają na prowadzenie kampanii reklamowych i ich ocenę,
– Google Analytics – pozwalają ocenić jakość kampanii reklamowej prowadzonej za pomocą usługi Google Ads, a także analizować zachowania i ruchy użytkowników oraz sporządzać statystyki ruchu.

Informacje gromadzone przez Google Inc są anonimowe i zbiorcze. W szczególności informacje nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak: źródło pozyskania użytkowników i sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach, z których korzystają, ich adres IP, domena, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania oraz dane geograficzne.

Używamy plików cookie stosowanych przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pliki mogą posłużyć do połączenia Twojego konta z kontem w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebooka z kontem na Stronie (jeśli taka funkcja jest włączona i korzystasz z tego konta). Takie pliki mogą być również wykorzystywane do przetwarzania działań, które wykonujesz w aplikacji Facebook za pomocą przycisków „Udostępnij” i „Lubię to”. Przetwarzanie takich danych może mieć charakter publiczny.

Wykorzystywanie plików cookies przez podmioty trzecie jest uzależnione od postanowień polityki prywatności i polityki plików cookies, stosowanej przez te podmioty.

§12. ZGODA NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I ZARZĄDZANIE NIMI

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Brak wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies może ograniczyć możliwości korzystania ze Strony i jej funkcji, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Zgodę na przetwarzanie plików cookies możesz wyrazić w następujący sposób:

– korzystania z ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz,
– klikając przycisk, który stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z warunkami.

Zazwyczaj ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Możliwe jest włączenie zapisywania plików cookies dla wszystkich połączeń. Można to zrobić dla konkretnej przeglądarki internetowej lub dla konkretnej strony internetowej. Możliwe jest również usunięcie plików cookies. Sposób zarządzania plikami zależy od oprogramowania.

§13. CACHE

Korzystając ze strony internetowej Strony możesz automatycznie korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej na Twoim urządzeniu. Możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnych w pamięci lokalnej, tj. pomiędzy kolejnymi wizytami na stronie Serwisu. Pamięć podręczna służy do poprawy szybkości korzystania ze Strony. Odbywa się to poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane były wielokrotnie pobierane ze Strony, przeciążając jednocześnie łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło logowania.

§14. ODNIESIENIA DO INNYCH WITRYN LUB OPROGRAMOWANIA

Strona internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za zapisy dotyczące polityki prywatności i plików cookies obowiązujące na stronach internetowych lub w oprogramowaniu. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z postanowieniami dotyczącymi prywatności oraz polityką plików cookies po wejściu na stronę lub przed instalacją oprogramowania.

§15. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu.
Zmiany Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookies następuje poprzez umieszczenie ich nowych wersji na stronie Serwisu
Informacja o zmianach w Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookies jest publikowana w ramach Serwisu, nie później niż trzy (3) dni przed opublikowaniem ich nowego brzmienia.